Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yönetmeliği

 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Tiyatro sahnesine çıkan ilk Türk kadın sanatçı Afife Jale’nin anısını yaşatmak ve Türk tiyatrosuna katkıda bulunmak amacıyla Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Bundan böyle “Yapı Kredi” veya “Banka” olarak anılacaktır.) tarafından 1996 - 1997 sezonundan bu yana her yıl düzenlenmektedir. Bir tiyatro ödülleri etkinliği olan bu etkinlik kapsamında ödül alacak kişilerin belirlenmesinde görev alacak kurulların seçimi ve çalışma usulleri ile ödül verilecek kişilerin sahip olması gereken nitelikler ve seçilme usulü iş bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.
 • 2021- 2022 sezonu (Covid-19) pandemisi nedeniyle, 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu olarak adlandırılacaktır.
  • Bahsi geçen sezon, Eylül 2021-Haziran 2022 arasındaki süreyi kapsamaktadır.
  • İş bu yönetmelik, 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu için yapılan değişiklikleri içermektedir.
 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile ilgili tüm maddi ve manevi haklar ile isim hakkı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye aittir.
 • Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu, Banka Genel Müdürü veya atayacağı üst düzey yönetici, Yapı Kredi Kültür Sanat Genel Müdürü, , Kurumsal İletişim Yönetimi Direktörü ve İç iletişim ve Etkinlikler Müdürü’nden oluşur. İcra Kurulu Başkan ve üyelerinin ataması Banka Genel Müdürü tarafından yapılır. Yapı Kredi İç iletişim ve Etkinlikler Müdürü, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin genel koordinasyonundan “İcra Kurulu Koordinatörü” sıfatıyla sorumludur. “Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu” Banka adına, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile ilgili her türlü karar alma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahip olup, en az 3 üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
 • Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu,
  • Afife Tiyatro Ödülleri’nin genel koordinasyonundan ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
  • Jüri Başkanını ve Jüri Koordinatörünü atamakla ve görev süresini belirlemekle yükümlüdür.
  • Jüri Üyelerini belirlemekle yükümlüdür.
  • Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ya da Yönetmelikte yer alan şartları taşımadığı tespit edilen, sezon sonunda Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Online Oylama Sistemi’ne kayıtlı toplam oyun sayısının en az %20’sini izlememiş olan veya istifa vb. sebeplerle ayrılmak isteyen Jüri Üyelerinin görevlerini, görev sürelerinin sona ermesini beklemeye gerek olmaksızın sona erdirmeye ve yeni üyeler atamaya münhasıran yetkilidir.
 • İcra Kurulu Üyeleri ve Yapı Kredi çalışanları Jüri Üyesi olamaz.
 • Jüri Başkanı, Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu tarafından atanır ve Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu’nun belirleyeceği süre boyunca görev yapar. Jüri Başkanının huzur hakkı Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu tarafından belirlenir ve Banka tarafından ödenir.
  • Jüri Başkanı,
   • Jürinin Yönetmelik şartlarına uygun şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.
   • Jüri toplantılarının tarihlerini, Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Koordinatörü ve Jüri Koordinatörü ile belirlemek ve Jüri Üyelerinin bu toplantı tarihleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamakla yükümlüdür.
   • Toplantı gündemini oluşturmak ve her toplantı öncesinde, gündemi Jüri Üyeleri ile paylaşmakla yükümlüdür.
   • Jüri Üyelerinin izleyeceği oyunlar ve dağılımları ile ilgili olarak Jüri Koordinatörü ile gerekli planlama ve çalışmayı yapmak, toplantılarda bu plan ve çalışmaları Jüri Üyeleri ile paylaşarak, bunların Jüri Üyeleri tarafından uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
   • İş bu Yönetmelik uyarınca belirlenen oyunların izlenmesi konusunda, Jüri Üyelerini uyarmak ve yönlendirmekle yükümlüdür.
   • İş bu Yönetmelik uyarınca belirlenen oyunların izlenme durumunu takip etmek ve 4 Jüri Üyesinden az izlenen oyunlar mevcut olması halinde, bunların gerekli izlenme sayısına (4’e) ulaşabilmesi için gerekli yönlendirmeleri, görev dağıtımlarını yapmakla yükümlüdür.
   • İş bu Yönetmelik uyarınca belirlenen oyunların Jüri Üyeleri arasında adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamakla yükümlü olup ayrıca yeterli sayıda oyun izlemeyen Jüri Üyelerinin mevcut olması halinde, bu üyelere gerekli ikazları yapmakla yükümlüdür.
   • Jüri toplantıları sırasında Jüri Üyelerinin oyun / oyuncularla ilgili yorumlarını dayanakları ile paylaşmasını talep etmek ve bunun için gereken toplantı düzenini sağlamakla yükümlüdür.
   • Jüri toplantılarında ve gerekli gördüğü tüm hallerde, toplantıların ve sürecin gizliliği konusunda Jüri Üyelerine gerekli uyarıları yapmakla yükümlüdür.
 • Jüri Koordinatörü, Ödül Töreni ve jüri çalışmalarına ilişkin süreçlerin, Jüri Başkanı ve İcra Kurulu Koordinatörü ile iş birliği içinde yürütülmesinden sorumludur.
  • Jüri Koordinatörü,
   • Jüri Başkanı ile birlikte, Jüri toplantılarının planlanan zamanlarda ve Yönetmelik şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
   • Jüri toplantılarında önerilen konu(ların), düzenli olarak İcra Kurulu Koordinatörü ile paylaşılmasını ve takibini sağlamakla yükümlüdür.
   • Jüri Üyelerinin, toplantılarda eleştirilerini dayanakları ile sunmaları için gereken toplantı düzenini, Jüri Başkanı ile birlikte sağlamakla yükümlüdür.
   • Jüri Üyelerinin iş bu Yönetmelik uyarınca belirlenen oyun izleme sayılarının takibini Jüri Başkanı ile birlikte kontrol ederek, oyunları izlemeyen Jüri Üyelerini uyarmak ve Jüri Üyelerini izlenilmeyen oyunlara yönlendirmekle yükümlüdür.
   • Jüri Üyeleri, Jüri Başkanı ve İcra Kurulu Koordinatörü arasında bilgi aktarımını sağlamakla yükümlüdür.
   • Görev süresi dolan Jüri Üyelerinin yerine yeni Jüri Üyelerinin seçilmesine yardımcı olmakla yükümlüdür.
   • Jüri toplantılarında ve gerekli gördüğü tüm hallerde, toplantıların ve sürecin gizliliği konusunda Jüri Üyelerine gerekli uyarılarda bulunmakla yükümlüdür.
 • Jüri Başkanı ve Jüri Koordinatörü, süreç ile ilgili olarak İcra Kurulu Koordinatörü’ne düzenli olarak bilgi verir.
 • Ödül Töreni her sene İcra Kurulu’nun belirleyeceği yer ve zamanda düzenlenir.
 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi sezon boyunca tüm oyunları bilet ücretini ödeyerek izler. Her ay yapılan jüri toplantılarında, o ay izlemiş ve değerlendirmesini yapmış oldukları oyunların biletlerini ibraz ederler ve bilet bedelleri Banka tarafından kendilerine ödenir.
 • 20 kişiden oluşacak Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi’nde görev alacak kişiler, İcra Kurulu tarafından belirlenir.
  • Jüri Üyeleri,
   • “Jüri Üyeleri sezon boyunca XIV. maddenin a bendi uyarınca oyunları izlemek ve tüm kategorilerde aday belirlemekle yükümlüdürler.”.
   • Jüri Üyelerinin görev süreleri kural olarak 1 senedir. Jüri Başkanı’nın teklifi ve İcra Kurulu’nun uygun görüşü ile görev süreleri 1’er yıl daha uzatılarak 3 yıla tamamlanır. İcra Kurulu kararıyla belirlenen üyeler en fazla 2 dönem yani 6 yıl üst üste görev yapabilir.
   • 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu’nda 20 jüri üyesi görev alacaktır.
   • Jüri Üyeleri başka tiyatro ödül organizasyonlarında Jüri Üyesi olarak görev yapamazlar.
   • Jüri Üyeleri, herhangi bir profesyonel tiyatro kuruluşunda ve benzeri kurumlarda değerlendirme kapsamına girecek çalışmalarda aktif görev alabilirler. Ancak tarafsızlık ilkesi gereği söz konusu kategori ile ilgili aday olamazlar. Görev aldıkları oyunun herhangi bir kategoride aday olması durumunda oy pusulalarında görev aldıkları oyun bulunmaz. Görev aldıkları oyun ile ilgili Afife Tiyatro Ödülleri online oylama sistemi de dahil olmak üzere hiçbir oylamaya katılamazlar.
   • Jüri Üyeleri, gerçek ve tüzel üçüncü şahıslara, Yapı Kredi ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ni yükümlülük altına sokacak yazılı veya sözlü hiçbir beyan ve taahhütte bulunamazlar.
   • Jüri Üyeleri, Jüri Başkanı tarafından belirlenen ve kendilerine bildirilen oyunları da izlemekle yükümlüdür.
   • Sistem üzerinde bulunan oyunlarda belirlenmiş kategorilerdeki isimler, oyunun yönetmeni tarafından bildirilmiş künye doğrultusunda hazırlanmış kategorilerdir. doğrultuda karar verilir.
   • Jüri Üyeleri, izledikleri her oyunu “Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri oylama sitesinde” sisteme uygun şekilde değerlendirmekle yükümlüdür.
   • Jüri Üyeleri oylamayı online sistem üzerinden yapmakla yükümlü olup verilen oylarda değişiklik yapamazlar.
   • Ödül verilecek kişiler ile ilgili değerlendirmeler iş bu Yönetmelikte belirlenen 12 ödül dalı için ayrı ayrı yapılır.
   • İzlenen oyunda belirlenen kategori veya kategorilerin olmaması durumunda o kategori(ler) için “geçersiz” değerlendirmesi yapılır.
   • Jüri tarafından değerlendirilen oyunun ön eleme puanı en az 4 jüri üyesinin puanlaması ile belirlenir.
   • Jüri, her ayın son Pazar günü en az 14 üyenin katılımı ile toplanır ve online sistem üzerinden yapılan oylamaları değerlendirir.
   • Her ay yapılan jüri toplantılarında, Jüri Üyeleri, o ay değerlendirilen oyunları görüşür. Değerlendirme sonucuna katılmadıkları bir kategorinin yeniden değerlendirilmesi talebini gerekçelendirerek Jüri Başkanı’na iletebilirler.
   • Jüri Başkanı, yeniden değerlendirilme talebini tartışmaya açar. Yeniden değerlendirilmesine karar verilen kategoride, henüz not vermemiş en az 4 başka üyenin ikinci ve nihai değerlendirmeyi yapmasını sağlar. İtiraza tabi kategoride aday olma ön eleme puanı birinci ve ikinci değerlendirmelerin puanlarının ortalaması hesaplanarak belirlenir.
   • Değerlendirme sıralaması, puan dizinindeki en düşük ve en yüksek değerlerin çıkarılması sonrasında (her iki uçtan birer değer) hesaplanan aritmetik ortalamaya göre belirlenir.
   • Jüri toplantıları ve müzakerelerinde gizlilik kuralları geçerlidir, Jüri Üyeleri toplantı görüşmelerini üçüncü kişilere açıklamamakla yükümlüdürler.
   • Jüri, Nisan ayı toplantısında, online sistemde ilk 15’te yer alan adayları 10 adaya indirir. Ardından elektronik oylama ile bu ilk 10 aday içerisinden 5 aday belirlenir.
   • Aday belirleme süreci gizli oylama şeklinde elektronik oylama (keypad) üzerinden gerçekleştirilir.
   • Özel ödül (Yapı Kredi Özel Ödülü hariç) belirlemesi de aynı yöntem olan elektronik oylama (keypad) ile gerçekleştirilir.
   • Özel ödül sahipleri ve kategori ödül adayları izleyen günlerde bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulur.
   • Jüri Üyelerinin tamamı aday olarak belirlenen oyunların tümünü izlemekle yükümlüdür.
   • Oylamalarda her Jüri Üyesinin tek oy hakkı vardır.
   • Jüri Üyeleri vekaleten oy kullanamazlar.
   • Jüri Üyeleri Yönetmelik ve eki olan Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalamakla yükümlüdür.
   • Jüri Üyelerinin huzur hakkı Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu tarafından belirlenir ve Banka tarafından ödül töreni ardından ödenir.
 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, aşağıda belirtilen 12 ana ödül ve 4 özel ödül olmak üzere toplam 16 dalda verilir:
  • Ana Ödül Dalları:
   • Yılın En Başarılı Oyunu
    • Metni geçmiş yıllarda bir başka tiyatro ekibi/kumpanyası/kurumu tarafından sahnelenmiş olup olmadığına bakılmaksızın; değerlendirme sezonu içinde bir tiyatro tarafından sahnelenen, metnin ele alınış biçimi, yönetmenlik, oyunculuk, sahne tasarımı, giysi tasarımı, koreografi, ışık ve müzik tasarımı bakımından en iyi uyumun yakalandığı, tiyatronun ulusal ve evrensel dinamikleri kapsamında kabul edilebilir değerlerle örtüşen ya da tiyatroya yenilikçi ve kabul edilebilir bir bakış açısı sunan oyunların ekibine/kurumuna verilir.
    • Yukarıda sayılan unsurlardan herhangi birinin veya birkaçının oyunda kullanılmamış olması Jüri Üyeleri tarafından oyunun değerlendirilmesinde pozitif ya da negatif bir algı yaratmayacaktır.
    • Bir tiyatronun aynı ekip ve rejiyle geçmişte sahnelemiş olduğu bir oyunu yinelemesi durumunda, değerlendirilmeye alınması için önceki sahnelemenin üzerinden en az 5 yıl geçmiş olmasına dikkat edilir.
   • Yılın En Başarılı Yönetmeni
   • Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
   • Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
   • Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu
   • Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu
   • Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı
   • Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı
   • Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi)
   • Yıl içinde ilk kez sahnelenmiş sözlü veya sözsüz bir tiyatro oyununun bir kısmında veya genel içeriğinde hazırlanmış adım, figür ve anlatımların bütününü içeren hareket düzenini hazırlayan koreografa verilir.
   • Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü
   • Ödül sezonu içinde sahnelenmiş bir oyunun genelinde veya bir kısmında ilk kez kullanılmış, oyun sırasında kayıttan ya da canlı olarak çalınması/söylenmesi amacıyla, yalnızca sahnelenen oyun için özel olarak bestelenmiş, sözlü ya da sözsüz müzik parçaları adına müziği yapan besteciye verilir.
   • Bu özgün müzik için başka biri tarafından şarkı sözü hazırlanmışsa, söz yazarı da bu ödüle dahil edilir.
   • Elektronik müzikle yapılan performanslar/besteler de bu ödüle dahil edilir.
   • Yılın En Başarılı Işık Tasarımı
   • Yılın Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı
   • Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı kategorisi için değerlendirilen oyuncular diğer kategorilerde de değerlendirilebilirler.
   • Bu ödül:
    • Eylül 2019 - Mayıs 2020 sezonunda ilk gösterimi yapılmış oyunlar için 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış,
    • Eylül 2020 - Mayıs 2021 sezonunda ilk gösterimi yapılmış oyunlar için 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış,
    • Eylül 2021 - Mayıs 2022 sezonunda ilk gösterimi yapılmış ve yapılacak oyunlar için 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 28 yaşında gün almamış yani 27 yaşında ve 27 yaşından küçük kişilere verilebilir.
    • Bu maddede belirtilen yaş sınırı yalnızca bu özel değerlendirme sezonu içindir.
  • Özel Ödüller:
   • Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü:
    • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin en önemli ödülüdür. Çalışmalarıyla Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş kişilere verilebilir. Bu ödülü bir defa almış bir kişi Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bir daha herhangi bir dalda ödüle aday gösterilemez.
    • Ödüle aday olacak kişilerin, eleştirmenler, sanatçılar, tiyatro camiası ve Türk toplumu tarafından “Tiyatro Sanatçısı” olarak tanınıyor olması ve Profesyonel yaşamının Tiyatro odaklı olması gereklidir.
    • Ödüle aday olacak kişiler, daha önce tiyatro sanatı alanında eserler vermiş kişilerden olmalıdır. Ödüle aday olanlar arasında; temel alanlarda eser verdikten sonra dolaylı dallara yönelmiş olan ve temel alanlarda çalışma yapmış iki aday varsa, temel alanlarda çalışma yapmış adayın seçilmesi gereklidir.
    • Ödüle aday olacak kişilerin, diğer sanatçılara oranla daha geniş bir tecrübeye sahip olması gereklidir.
    • Ödüle aday olacak kişilerin, yaptığı çalışmalarla tiyatro sanatının, bu sanat dalına uzak kesimlere tanıtılması konusunda destek vermiş olması gereklidir.
    • Ödüle aday olacak kişilerin, günümüzde ya da tiyatro sanatını aktif olarak icra ettiği dönemlerde bu sanatın çağdaşlaşması, yenilenmesi ve Türkiye’deki tiyatro sanatını dünyada bu konuda örnek alınan ülkelerin seviyesine çıkarılması konusunda öncülük etmiş olması gereklidir.
    • Ödüle aday olacak kişilerin, çalışmış oldukları alanda, gelecek kuşak için çalışmalarda bulunmuş olması gereklidir. (Bu kategoride yapılması gereken faaliyetlere örnek olarak; eğitimcilik, bir tiyatro sahnesi kurmak veya geleceğe yönelik yerleşik tiyatro biçemi kurmak, kuram çalışmaları sonucunda ortaya kaynak kitap ve/veya metot geliştirmiş olmak vb. gösterilebilir.)
   • Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü:
    • Yıl içinde ilk kez sahnelenmiş, yabancı bir eserden uyarlanmamış/esinlenmemiş, özgün dili Türkçe olan oyun metninin yazarına verilir.
    • Oyun metninin yazılış tarihi jüri için herhangi bir kısıtlama yaratmayacaktır. Değerlendirme aşamasında yıl içinde sahnelenen diğer bütün yerli/yabancı oyunlarla değil, yalnızca belirtilen kriterdeki “Türkçe yazılmış” oyun metinleriyle birlikte değerlendirmeye alınır.
    • Kolektif oyunlaştırma kapsamında yazılmış (devised theatre) metinler bu ödülü alabilir; ancak ödül tüm ekibe verilir.
   • Haldun Dormen Özel Ödülü:
    • Değerlendirilmesi yapılan ilgili tiyatro sezonunun en başarılı komedi ya da müzikal oyununa verilir.
   • Yapı Kredi Özel Ödülü:
    • Türk tiyatrosuna katkıda bulunmuş iş ve sanat dünyasının önemli isimlerine verilir.
    • Muhsin Ertuğrul, Cevat Fehmi Başkut ve Haldun Dormen Özel Ödülleri için jüri üyeleri öneride bulunur. Önerilen isimler jüri toplantısında değerlendirilir, birden çok aday olması durumunda ve bir isim üzerinde uzlaşma sağlanamaması halinde oylama yapılarak karar alınır, sonuç jüri kararı olarak Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu’na bildirilir.
    • Yapı Kredi Özel Ödülü, Jürinin tavsiyeleri de gözetilerek, Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu tarafından belirlenir.
 • Ödül adayları ve sahipleri, aşağıda belirtilen ödül süreci ve kriterleri doğrultusunda, Jüri Üyelerinin oylarıyla belirlenir.
  • Ödül süreci:
   • Jüri Üyeleri, kural olarak her yıl 15 Mart tarihinden itibaren, takip eden yılın 15 Mart gününe kadar İstanbul'da ilk kez sahnelenen profesyonel tiyatroları değerlendirirler. Amatör tiyatrolar, gençlik ve çocuk oyunları değerlendirmeye dahil değildir.
    • Gerekli düzenleme: Özel Değerlendirme sezonunda bu tarih 22 Nisan olarak revize edilmiştir.
   • Ödüle aday olacak oyunların, tiyatro sezonu içinde İstanbul’da en az 5 gösterim gerçekleştirmesi gerekmektedir. Adayların açıklandığı tarihten sonra ise İstanbul’da en az 5 gösterim yapacağı kesinlik kazanan oyunlar, jüri takdir yetkisiyle değerlendirmeye alınabilir.
    • 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu’nda, Eylül 2019 – Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul’da en az 5 kez sahnelenen oyunlar değerlendirmeye alınacaktır. Adayların açıklandığı tarihten sonra ise İstanbul’da en az 5 gösterim yapılacağı kesinlik kazanan oyunlar, jüri takdir yetkisiyle değerlendirmeye alınabilir.
   • Jüri toplantı tarih ve yerleri, ilk toplantıda yıllık olarak belirlenir.
   • Jüri Üyelerinin tümü, aday belirleme toplantısının yapılacağı gün ile ödül verilecek kişilerin belirleneceği gün toplantıya katılmakla yükümlüdürler.
   • Yukarıda belirtilen şartlara uygun oyunların herhangi bir dalda aday gösterilebilmesi için en az 4 Jüri Üyesi tarafından izlenmiş olması gerekir.
   • Ödül kazananların belirleneceği Jüri Üyeleri toplantısı, ödül töreninden 1 gün önce noter katılımıyla yapılır.
   • Oylama kapalı zarf usulü ile yapılır ve kazanan adaylar noter huzurunda oy çokluğu prensibi ile belirlenir.
   • Verilen oylar noter tarafından sayıldıktan sonra, eşitlik bulunan kategorilerde tekrar oylamaya gidilir. İkinci oylamada da eşitliğin bozulmaması halinde, Jüri Başkanının oyu 2 oy sayılarak bu doğrultuda karar verilir.
   • Oylama sonunda ödül kazananların isimleri kategorilerine göre ayrı zarflara koyulur ve noter tarafından mühürlenir.
   • Mühürlü zarflar ödül törenine kadar noterde muhafaza edilir.
   • Noter tören esnasında, mühürlü zarfları gecenin sunucusuna kapalı olarak teslim eder.

Bu Yönetmelik 29.11.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.